عضویت


وارد شوید


صفحات دیگر

1 2

صفحات دیگر

1 2

استیو جابز : صبور باش چیز های خوب زمان می برد ، امپراطوری ها یک روزه ساخته نمی شوند .