عضویت


وارد شوید


صفحات دیگر

1 2

صفحات دیگر

1 2

بیل گیتس : من همیشه آدم های تنبل را برای کار های سخت انتخاب می کنم ، چون اونا راحت ترین راه برای انجامش رو پیدا میکنن .