عضویت


وارد شوید


صفحات دیگر

12

صفحات دیگر

12

بیل گیتس : من همیشه آدم های تنبل را برای کار های سخت انتخاب می کنم ، چون اونا راحت ترین راه برای انجامش رو پیدا میکنن .