عضویت


صفحات دیگر

12

صفحات دیگر

12

استیو جابز : صبور باش چیز های خوب زمان می برد ، امپراطوری ها یک روزه ساخته نمی شوند .