عضویت


وارد شوید


No-Post-Article-Website-Itlibrary-Ir

در حال حاظر مقاله ای انتشار نیافته است ، با تشکر مدیریت

بیل گیتس : من همیشه آدم های تنبل را برای کار های سخت انتخاب می کنم ، چون اونا راحت ترین راه برای انجامش رو پیدا میکنن .